Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2024-05-21 13:06:26

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Nr.: 1/IP/2013
Data dokumentu: 2013-09-02

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Dyrektora Nr 5/2019

z dnia 5 czerwca 2019 r.

PROCEDURA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

obowiązująca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zmianami) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie.

I. PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania jakiegoś interesu prawnego lub faktycznego.

II. OGRANICZENIE DOSTĘPU może wynikać jedynie z:

1) przepisów o ochronie informacji niejawnych,

2) przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. handlowej, bankowej itp.),

3) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

III. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE PRAWO DO:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej  w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

2) wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy).

IV. FORMY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

1) ogłaszania w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej, który jest, zgodnie z ustawą, ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Stronę główną Biuletynu zawierającą m.in. wykaz podmiotów wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami tworzy minister właściwy do spraw informatyzacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określa szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.

2) udostępnianie:

a. w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,

b. na wniosek zainteresowanego (jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej),

c. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

d. przez zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak, jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Decyzja taka winna zawierać uzasadnienie, a także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (np. prawo do prywatności itp.), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Od decyzji odmownej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

V. KLAUZULA INFORMACYJNA DO WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych nr 2016/679 informujemy, iż: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Kontakt:

? listowny na adres administratora 40 ? 304 Katowice ul. Wiertnicza 3,

? telefoniczny pod nr 322566100,

? e-mail: info@medyk.katowice.pl

1. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iodo@medyk.katowice.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia informacji publicznej, prowadzenia rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej w związku z koniecznością nadzorowania terminowości udostępniania informacji oraz prowadzenia archiwizacji dokumentacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 63 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia).

3. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, tj. co najmniej 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej niepodanie danych osobowych w zakresie odpowiadającym wybranemu sposobowi udostępnienia informacji skutkuje brakiem możliwości realizacji wniosku.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania CKZiUWŚ procedura dostepu do informacji publicznej EB-1.pdf [255 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2014-01-14 18:25:56
Ostatnia aktualizacja: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2019-11-26 10:02:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2013-09-02
Rejestr zmian dokumentu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Wiertnicza 3   40-304 Katowice
tel.: 48 322 566 100
fax.: 48 322 566 420
NIP: 9542744486 REGON: 243311737
e-mail: medyk.katowice@outlook.com
medyk.katowice.pl