Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Czas wygenerowania treści 2024-05-27 14:05:09

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr 2/2015 z dnia 2015-07-02

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
z siedzibą przy ul. Pałacowa 1
43-384  Jaworze

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko : główny księgowy
1

Liczba osób do zatrudnienia: 1


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego

2) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych ?

oświadczenie znajduje się w załączniku nr 2;

3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ? oświadczenie znajduje się

w załączniku nr 2;

4) nie był(a)prawomocnie skazany(a) za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,

5) kwalifikacje zawodowe ? spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

6) dobra znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz sprawozdawczości budżetowej , prawa zamówień publicznych oraz aktów prawnych związanych

z funkcjonowaniem placówki oświatowej;

7) biegła znajomość obsługi komputera;

8) dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

9) podjęcie pracy od 1 sierpnia 2015 r.

 


2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, tj. pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1) doświadczenie zawodowe w księgowości (preferowane w jednostkach oświatowych);

2) zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;

3) umiejętność współpracy z ludźmi, łatwość komunikowania się

i przekazywania informacji;

4) samodzielność, rzetelność i odpowiedzialność za podejmowane decyzje;

5) obowiązkowość, operatywność i kreatywność;

6) umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;

7) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;

8) umiejętność redagowania pism, interpretacji i stosowania przepisów;


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie pełnej księgowości w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

w Jaworzu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz ich analiza;

5) kontrola list płac, kartotek zarobkowych i zasiłkowych;

6) przygotowywanie i wdrażanie wewnętrznych instrukcji w zakresie księgowości

i płac;

7) kontrola budżetu w zakresie realizacji planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu;

8) współpraca z Dyrektorem w zakresie realizowanej polityki finansowej;


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Praca w budynku na parterze, w godz. 7-15, pełny wymiar


5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%:  0 %


6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu, potwierdzających staż pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, kandydat wybrany w drodze naboru będzie zobowiązany przedłożyć w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, przed zawarciem umowy o pracę oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności, uzyskany na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed złożeniem,
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert - klauzula:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, z późniejszymi zmianami).".

7. Wymagane dokumenty należy przesyłać:
w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru kandydatów na stanowisko główny księgowy "wraz ze znakiem naboru - na adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Pałacowa 1, 43-384 Jaworze
Zamknięte koperty z dokumentami, opisane w sposób jw., można również składać osobiście w Kancelarii, w siedzibie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

8. Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 13.07.2015r. do godz.10.00.
Oferty, które wpłyną do Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy po terminie (decyduje data stempla pocztowego i godzina lub data złożenia dokumentów w Kancelarii, w siedzibie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy), po terminie nie będą rozpatrywane.


9. W trakcie naboru będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna, polegająca w szczególności na ocenie wiedzy fachowej, umiejętności wypowiedzi oraz prezentacji kandydata. W razie potrzeby zostanie przeprowadzony test sprawdzający.
Niezbędne informacje kandydaci uzyskają pod numerem telefonu 338172172

10. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy nie doszło do rozstrzygnięcia naboru. Informację umieszcza się na tablicy informacyjnej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

11. Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który został wybrany w procesie naboru dołącza się do akt osobowych.

12. Dokumenty zawarte w ofertach najlepszych kandydatów, których nazwiska umieszczone zostały w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie będą podlegały zniszczeniu.
Dokumenty zawarte w ofertach pozostałych kandydatów będą zwracane na żądanie kandydata, a nieodebrane w okresie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o naborze, będą podlegały zniszczeniu.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Kierownik Gospodarczy Renata Białek 2015-07-02 15:32:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Bohdan Klimaszewski
Rejestr zmian dokumentu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1   43-384 Jaworze
tel.: +480338172172; +480338172173
fax.: +480338172172
e-mail: sekretariat@mowjaworze.pl
mowjaworze.edupage.org