Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Czas wygenerowania treści 2024-03-01 08:07:53

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr z dnia 2017-01-23

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
z siedzibą przy ul. Tuwima 14a
41-250  Czeladż

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
samodzielny referent 0,5 etatu

Liczba osób do zatrudnienia: 1


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek zarządzanie, administracja, staż pracy 2 lata
 • lub
 • wykształcenie średnie, preferowany kierunek administracja, staż pracy - 4 lata,
 • znajomość przepisów i ustaw: o systemie oświaty
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Excel, Word, Outlook)
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, tj. pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

- znajomość podstawowych przepisów regulujących procedury pracy kancelarii lub sekretariatu

- znajomość przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji studenta zgodnie z wymogami ustawy o szkolnictwie wyższym

- sumienność, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, odporność na stres

 


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą sekretariatu,
 • prowadzenie dokumentacji słuchaczy,
 • załatwianie spraw związanych z naborem słuchaczy,
 • prowadzeniem ewidencji delegacji służbowych,
 • organizacja spotkań, wizyt, akcji promocyjnych, eventów,
 • inne zadania zlecone przez Dyrektora.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.


5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Kolegium w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,jest większy niż 6%.


6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys - curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów  potwierdzających staż pracy,
 • w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze osobiście w sekretariacie Kolegium, lub przesłać pocztą na adres Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, 41-250 Czeladź, ul. Tuwima 14 A.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.02.2017 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

7. Aplikacje, które wpłyną do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi,, po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

8. Do dokumentów mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.


9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip-slaskie.pl/kpsscz oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kolegium tj., 41-250 Czeladź, ul. Tuwima 14 A niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.


10. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Dyrektor

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

41-250 Czeladź, ul.Tuwima 14 a.

11. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2017-01-23 13:29:00
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-23 13:29:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor
Dokument podpisano: 2017-01-23
Rejestr zmian dokumentu

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
ul. Tuwima 14a   41-250 Czeladź
tel.: +48 32 256 67 10
fax.: +48 32 256 67 10
e-mail: sekretariat@kpsscz.pl
www.kpsscz.pl