Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Czas wygenerowania treści 2021-09-16 22:45:16

Sylwetka Absolwenta

Data dokumentu: 2007-02-09


Pracownik socjalny
Absolwent szkoły po zakończeniu nauki w Kolegium posiada wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania opracowanym na podstawie obowiązujących standardów kształcenia dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.
Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom uzyskania tytułu zawodowego uprawniający do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Na mocy umowy patronackiej zawartą pomiędzy Kolegium a Uniwersytetem Śląskim absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu licencjackiego przed komisją egzaminacyjną, uzyskując wyższe wykształcenie zawodowe i tytuł licencjata na kierunku pracownik socjalny.
Absolwent Kolegium zyskuje kwalifikacje uprawniające go do zatrudnienia w placówkach pomocy społecznej i realizacji zadań związanych ze wspieraniem „osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb (...)” – art. 3.1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Na wspomniane wspieranie osoby i rodziny składa się realizacja następujących szczegółowych zadań zawodowych:

• diagnozowanie struktury i hierarchii potrzeb oraz problemów klienta z wykorzystaniem różnych źródeł gromadzenia danych, tj. wywiadu, ankiety, obserwacji, analizy dokumentów;
• opracowanie planu pomocy dla podopiecznego, grupy lub środowiska, a także oferty świadczeń;
• opracowanie i konsekwentne egzekwowanie warunków kontraktu socjalnego z klientem;
• prowadzenie poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej;
• pobudzanie społecznej aktywności podopiecznych;
• inicjowanie i wdrażanie projektów socjalnych oraz programów społecznych mających charakter działań profilaktycznych, interwencyjnych i terapeutycznych (wieloetapowych);
• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w realizacji założonych celów działań „naprawczych”;
• stosowanie superwizji;
• podejmowanie różnych form pracy socjalnej w celu wzmacniania aktywności i samodzielności życiowej klientów;
• uczestniczenie w różnych formach kształcenia ustawicznego mających na celu permanentne doskonalenie zawodowe pracownika.
Absolwent Kolegium posiada wiedzę i umiejętności zarówno teoretyczne jak - i przede wszystkim- praktyczne zapewniające profesjonalną aktywność zawodową związaną z realizacją powierzonych mu zadań i obowiązków. Należy zatem podkreślić szczegółowe zagadnienia, które składają się na wiedzę i umiejętności absolwenta Kolegium.

Wiedza:

Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną w zakresie określonym w standardach kształcenia, tj. wykazuje się co najmniej dobrą orientacją i zrozumieniem zagadnień składających się na:
• problemy i kwestie społeczne,
• metody pracy socjalnej stosowane w przypadku indywidualnego klienta, grupy oraz środowiska lokalnego,
• kodeks etyczny pracownika socjalnego oraz zagadnienia aksjologii i etyki zawodowej,
• zasady i etapy projektowania socjalnego,
• uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania człowieka,
• wpływ stanu zdrowia na funkcjonowanie w społeczeństwie,
• strukturę i dynamikę procesów społecznych,
• prawne podstawy funkcjonowania pomocy społecznej,
• nstytucje społeczne udzielające wsparcia,
• strukturę i organizację pomocy społecznej,
• podstawy zarządzania i administracji,
• język obcy (francuski lub angielski oraz migowy) w stopniu umożliwiającym nawiązanie komunikacji z klientami posługującymi się wskazanymi językami,

Umiejętności:
Po zrealizowaniu programu nauczania absolwent potrafi:
• prowadzić poradnictwo oraz stosować elementy psychoterapii,
• gromadzić informacje o kliencie z wykorzystaniem różnych źródeł oraz wyciągać wnioski,
• projektować działania pomocowe,
• opracować plan pomocy,
• zorganizować sieć wsparcia dla klienta, w tym wolontariuszy, rodziny, środowisko lokalne, instytucje i organizacje pozarządowe,
• pozyskiwać partnerów, sponsorów, uruchamiać zasoby ludzkie i finansowe dla realizacji celów pomocy społecznej,
• wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, w tym w szczególności: posługiwać się przepisami prawa, właściwie interpretować przepisy prawne, poinformować klienta o posiadanych prawach,
• wskazać kompetentne instytucje udzielające wsparcia,
• współpracować w grupie w ramach realizacji celu,
• stosować w praktyce zasady mediacji, negocjacji i komunikacji interpersonalnej,
• organizować i prowadzić grupy zadaniowe,
• występować na forum publicznym w celu prezentacji własnych projektów socjalnych lub innych planowanych samodzielnie strategii działań na rzecz klientów pomocy społecznej,
• aktywizować społeczność lokalną,
• porozumieć się z różnymi kategoriami klientów: głuchych, niedosłyszących, niewidzących, grupami etnicznymi i mniejszościowymi, obcokrajowcami,
• wykorzystać zdobycze technologiczne, w tym Internet, do opracowania dokumentacji, programów i projektów socjalnych oraz prezentacji multimedialnych,
• radzić sobie w sytuacji zagrożenia wykorzystując elementy samoobrony.

Postawa zawodowa:

Mając w swej pracy zawodowej do czynienia z człowiekiem w potrzebie wobec pracownika socjalnego stawia się wymagania natury etycznej. Naczelną zasadą jest więc kierowanie się w swej pracy w placówkach pomocowych bądź też organizacjach realizujących działalność społeczną bezwzględnym nakazem moralnym utożsamianym z kryterium dobra klienta.
Absolwent szkoły rozpoczynając pracę zawodową winien:
• przejawiać chęć pomagania innym,
• cechować się empatią, altruizmem i cierpliwością, ponadto stanowczością, konsekwencją i odpornością,
• wzbudzać zaufanie w relacji z klientem,
• zapewniać poufność i odpowiedzialnie wykorzystywać zdobyte informacje,
• stosować zasadę racjonalnego angażowania się w sprawy klientów,
• okazywać otwartość i elastyczność wobec nowych propozycji i metod działania,
• dbać o prawidłowe postrzeganie zawodu pracownika socjalnego w społeczeństwie,
• życzliwie współpracować, odnosić się z szacunkiem do kolegów i klientów,
• respektować różnice w poglądach i stosować kompromis w rozwiązywaniu problemów,
• przejawiać gotowość do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych,
• aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2007-02-09 13:36:58
Odpowiedzialny merytorycznie:
Dokument podpisano: 2007-02-09
Rejestr zmian dokumentu

Redaktor: Mariusz Obałek

Zastępca redaktora: Justyna Korycka

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
ul. Tuwima 14a   41-250 Czeladź
tel.: +48 32 256 67 10
fax.: +48 32 256 67 10
e-mail: sekretariat@kpsscz.pl
www.kpsscz.pl