Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Czas wygenerowania treści 2021-09-17 00:41:14

O kierunku

Data dokumentu: 2007-02-09
Specjalizacja - pracownik socjalny
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi kształci pracowników socjalnych  w cyklu trzyletnim. 


Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny w Kolegium Pracowników Służb Społecznych. 

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. (Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004, Rozdział 12 art. 6)

Miejsce zatrudnienia pracowników socjalnych:

ośrodki pomocy społecznej, PCPR, MOPR,

dzienne domy pomocy społecznej,

domy pomocy społecznej,

środowiskowe domy samopomocy,

warsztaty terapii zajęciowej,

placówki opiekuńczo ? wychowawcze, w tym: domy dziecka, świetlice środowiskowe,

szpitale,

ośrodki penitencjarne,

organizacje i stowarzyszenia samopomocowe np. PKPS, PSOUU, TPD i inne.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2007-02-09 13:32:04
Ostatnia aktualizacja: Referent Magdalena Matias 2019-11-02 12:28:51
Odpowiedzialny merytorycznie: ?
Dokument podpisano: 2007-02-09
Rejestr zmian dokumentu

Redaktor: Mariusz Obałek

Zastępca redaktora: Justyna Korycka

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
ul. Tuwima 14a   41-250 Czeladź
tel.: +48 32 256 67 10
fax.: +48 32 256 67 10
e-mail: sekretariat@kpsscz.pl
www.kpsscz.pl