Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka

Czas wygenerowania treści 2024-07-15 15:40:09

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej SP ZOZ "Repty"
w Tarnowskich Górach

SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej SP ZOZ "Repty" w Tarnowskich Górach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-11-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część załączników publikowana jest w formie zeskanowanego PDF, niemożliwe do odczytania przez czytniki mowy
 • nagłówki są ułożone w odpowiedniej kolejności, ale ich przypięcie nie wydaje się prawidłowe: H1 do logo strony BIP zamiast np. do tytułu głównego artykułu na podstronie, nagłówki H2 są przypięte zarówno do menu jak i do tytułu artykułu
 • przy zmianie rozdzielczości (na komputerze) w widoku pionowym treść jest ucięta i dostęp do menu górnego ograniczona
 • przy powiększeniu 200% pojawia się konieczność przesuwania w poziomie, brak na stronie internetowej mechanizmu polegającego na stopniowym powiększaniu rozmiaru tekstu
 • przy dużych powiększeniach tekstu wymagane jest przewijanie w pionie i poziomie
 • większość elementów jest dostępnych za pomocą klawiatury za wyjątkiem przycisku informacje o dokumencie oraz przejścia do Rejestru zmian dokumentu przy użyciu klawiatur
 • strona nie posiada tzw. skip linków umożliwiających pominięcie określonych bloków i przejście np. do treści głównej artykułu
 • podstrony nie posiadają swojej unikatowej nazwy na pasku tytułowym przeglądarki internetowej
 • otwarcie linków z menu głównego w nowym oknie bez ostrzeżenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Erich.
 • E-mail: mirek.erich@repty.pl
 • Telefon: (32) 3901 720

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor SP ZOZ "Repty" GCR w Tarnowskich Górach
 • Adres: ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry
 • E-mail: repty@repty.pl
 • Telefon: (32) 3901 414

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia  do budynku
Wejście główne do Szpitala dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pojazdy uprzywilejowane parkują w wyznaczonych miejscach przed wejściem. Osoby niepełnosprawne mają możliwość parkowania na parkingu przy przystanku autobusowym, od którego prowadzi  chodnik  do wejścia głównego oraz przy wejściu głównym.

Wejście do Izby Przyjęć  przeznaczone jest dla pacjentów skierowanych na leczenie stacjonarne.

Wejście do Poradni Rehabilitacyjnej przewidziane jest dla pacjentów ambulatoryjnych. Wszystkie zewnętrze wejścia do budynku nie maja barier architektonicznych.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Centrum to kompleks połączonych z sobą pawilonów o łącznej  powierzchni zabudowy 13 475 metrów kwadratowych. Dostępność do poszczególnych oddziałów szpitalnych, pomieszczeń zabiegowych odbywa się korytarzami wyposażonymi w poręcze, schodami oraz windami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne wyposażone są w instalacje bezpieczeństwa pożarowego, a także oświetlenie ewakuacyjne na wypadek zaniku napięcia.

 

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych, w tym wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 
GCR ,,Repty” posiada stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych, płatny parking dla samochodów osobowych zlokalizowany w bliskiej odległości od obiektu oraz płatny parking zamknięty umiejscowiony przy wjeździe do parku krajobrazowego. Ponadto wzdłuż drogi dojazdowej, za szlabanem wjazdowym na teren Szpitala dostosowano lewą stronę jezdni dla potrzeb parkowania samochodów.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na terenie szpitala nie ma wykluczeń możliwości wstępu z psem asystującym.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli komunikacyjnych

W miejscach zróżnicowanej wysokości terenu zastosowano pochylnie. Szpital dysponuje platformą pionowego podnoszenia przystosowaną dla osób na wózkach inwalidzkich, komunikacją głosową oraz darmowym Internetem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza  języka migowego, mogą zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2022-02-28 12:21:34
Ostatnia aktualizacja: 2022-07-26 14:31:27
Odpowiedzialny merytorycznie: pd
Rejestr zmian dokumentu

"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka
ul. Śniadeckiego 1   42-604 Tarnowskie Góry
tel.: +48 (32) 38 47 071
fax.: +48 (32) 28 54 123
NIP: 6450009346 REGON: 000291701
e-mail: repty@repty.pl
www.repty.pl