Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"

Czas wygenerowania treści 2022-05-20 18:20:24

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej SP ZOZ "Repty"
w Tarnowskich Górach

SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej SP ZOZ "Repty" w Tarnowskich Górach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-11-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część załączników publikowana jest w formie zeskanowanego PDF, niemożliwe do odczytania przez czytniki mowy
 • nagłówki są ułożone w odpowiedniej kolejności, ale ich przypięcie nie wydaje się prawidłowe: H1 do logo strony BIP zamiast np. do tytułu głównego artykułu na podstronie, nagłówki H2 są przypięte zarówno do menu jak i do tytułu artykułu
 • przy zmianie rozdzielczości (na komputerze) w widoku pionowym treść jest ucięta i dostęp do menu górnego ograniczona
 • przy powiększeniu 200% pojawia się konieczność przesuwania w poziomie, brak na stronie internetowej mechanizmu polegającego na stopniowym powiększaniu rozmiaru tekstu
 • przy dużych powiększeniach tekstu wymagane jest przewijanie w pionie i poziomie
 • większość elementów jest dostępnych za pomocą klawiatury za wyjątkiem przycisku informacje o dokumencie oraz przejścia do Rejestru zmian dokumentu przy użyciu klawiatur
 • strona nie posiada tzw. skip linków umożliwiających pominięcie określonych bloków i przejście np. do treści głównej artykułu
 • podstrony nie posiadają swojej unikatowej nazwy na pasku tytułowym przeglądarki internetowej
 • otwarcie linków z menu głównego w nowym oknie bez ostrzeżenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Erich.
 • E-mail: mirek.erich@repty.pl
 • Telefon: (32) 3901 720

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor SP ZOZ "Repty" GCR w Tarnowskich Górach
 • Adres: ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry
 • E-mail: repty@repty.pl
 • Telefon: (32) 3901 414

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiektem jest szpital rehabilitacyjny. Dostęp do wejść jest z płaskiego terenu. Drzwi zewnętrzne jak i wewnętrzne otwierają się automatycznie. Przemieszczanie się pomiędzy poziomami budynku odbywa się za pomocą wind lub schodów. Przy głównym wejściu do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2022-02-28 12:21:34
Ostatnia aktualizacja: 2022-02-28 12:24:31
Odpowiedzialny merytorycznie: pd
Rejestr zmian dokumentu

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1   42-604 Tarnowskie Góry
tel.: +48 (32) 38 47 071
fax.: +48 (32) 28 54 123
NIP: 6450009346 REGON: 000291701
e-mail: repty@repty.pl
www.repty.pl