Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Czas wygenerowania treści 2021-07-24 07:40:54

Przetarg nieograniczony

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2
40-084 Katowice
Zamówienie nr: 1/ZP/AT/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego wymogi zawarte w PN/C ? 96024:2011 dla L albo L1 dla Filharmonii Śląskiej z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy od daty podpisania umowy do 30.06.2020 r. (przewidywana ilość- 200 tys. litrów). Wymagane parametry oleju są następujące: ? Wartość opałowa: > 42,6 MJ/kg ? Temperatura zapłonu: > 56 °C ? Gęstość w temp. 15°C: < 860 kg/m? ? Lepkość w temp. 20°C: < 6,0 mm?/s ? Temperatura płynięcia: < -20°C ? Pozostałość po koksowaniu: < 0,3% (m/m) ? Zawartość siarki: < 0,1% (m/m) ? Zawartość wody: < 200 mg/kg ? Całkowita zawartość zanieczyszczeń:< 24 mg/kg ? Pozostałość po spopieleniu: < 0,01% (m/m) ? Barwa czerwona Terminy płatności za dostawy ? 30 dni. Jednorazowa dostawa ? max. 18 000 litrów. Ilość dostaw uzależniona od warunków pogodowych. Wykonawcy powinni zapoznać się z systemem przelewu paliwa do zbiorników opartym na szybkozłączu. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy sukcesywnie własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, w terminie do 3 dni od daty pisemnego, mailowego bądź telefonicznego zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy będą realizowane po uprzednim każdorazowym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym w godzinach pracy Filharmonii Śląskiej. Nie zastosowanie się do wyznaczonych godzin dostaw przez Wykonawcę i przyjazd w innych godzinach spowoduje przestój, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W przypadkach szczególnych (awaria urządzeń pomiarowych służących do odczytu stanu poziomu i stwierdzenia stanu alarmowego) Zamawiający zażąda od Wykonawcy dostawy w trybie natychmiastowym określonej ilości oleju opałowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia dostarczonego oleju opałowego w przypadku braku wymaganych przez Zamawiającego odpowiednich dokumentów: świadectwo jakości ? oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, dokument zakupu oleju opałowego ?oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku dostaw oleju opałowego o niewłaściwych parametrach co w znaczny sposób wpłynie na niewłaściwą pracę kotłów i ograniczy ich wydajność, Zamawiający przeprowadzi w trybie natychmiastowym badania w najbliższym, niezależnym laboratorium posiadającym uprawnienia do ich wykonywania. Jeżeli ich wyniki nie będą odpowiadały wymaganym normom i będą niezgodne z załączonym certyfikatem jakości Wykonawca w trybie natychmiastowym dokona usunięcia niewłaściwego paliwa, czyszczenia zbiornika i ponownie zatankuje go paliwem spełniającym wymagane normy. Koszty całej operacja od chwili złożenia reklamacji przez Zamawiającego do chwili ponownego zatankowania, koszty wykonania badań oraz koszty poniesione przez Zamawiającego związane z zastosowaniem zastępczego sposobu ogrzania budynku (utrzymanie odpowiednich parametrów) w tym okresie pokryje w całości Wykonawca. Nie zastosowanie się do powyższego uprawnia Zamawiającego do potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kwoty objętej postępowaniem reklamacyjnym, oraz naliczenia kosztów wynikających z wymiany i czyszczenia zbiorników oraz rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z naliczeniem kary umownej określnej w pkt7 ust 4 umowy. Odbiór oleju opałowego odbywał się będzie przez osobę reprezentującą Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty info_wyniki.pdf pobierz [395 kB]
2018-02-22 12:49:38
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_OTWARCIE_OFERT.pdf pobierz [390 kB]
2018-02-22 12:49:04
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie_o__zamowieniu_BZP.pdf pobierz [220 kB]
2018-02-14 14:22:32
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.pdf pobierz [4829 kB]
2018-02-14 14:23:00
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 wzór umowy zal_nr_4 _wzor_umowy.pdf pobierz [1600 kB]
2018-02-14 14:25:31
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 oświadczenie zal_nr3_wzor_grupa_kapitałowa.doc pobierz [37 kB]
2018-02-14 14:24:58
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 oświadczenie zal_nr2_wzor_formularza_oswiadczenia.doc pobierz [40 kB]
2018-02-14 14:24:29
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 formularz ofertowy zal_nr1_wzór_formularza_oferty.doc pobierz [58 kB]
2018-02-14 14:23:43
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_1.pdf pobierz [281 kB]
2018-02-21 11:38:15
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pyt_1.pdf pobierz [297 kB]
2018-02-21 11:37:48

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2   40-084 Katowice
tel.: +48 (32) 351 17 19
fax.: +48 (32) 351 17 03
e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu