Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu

Czas wygenerowania treści 2024-05-27 14:51:17

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr 2/2020 z dnia 2020-07-03

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
z siedzibą przy ul. 3 Maja 63
41-800  Zabrze

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Specjalista ds. ekonomiczno-księgowych

Liczba osób do zatrudnienia: 1


1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu,
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 63

2. Określenie stanowiska:
Specjalista ds. ekonomiczno-księgowych

3. Wymiar czasu pracy:
1/2 etatu

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum średnie , preferowany profil ekonomiczny,
 • doświadczenie minimum dwa lata pracy w księgowości,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • biegła znajomość obsługi komputera w tym programów Word, Excel,
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, dokładność terminowość,
 • dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych  na stanowisku:

 1. obsługa kasy szkoły tj. przyjmowanie wpłat pieniężnych, dokonywanie wypłat, sporządzanie raportów kasowych, wypłacanie i rozliczanie zaliczek, sporządzanie raportów kasowych, pobieranie i odprowadzanie gotówki do banku,
 2. sporządzanie wykazu potrąceń miesięcznych z wynagrodzeń z tyt. udzielonych pożyczek,
 3. sporządzanie deklaracji i sprawozdawczości do PFRON,
 4. rozliczanie zwrotów za bilety uczniom dojeżdżającym na praktyki zawodowe,
 5. prowadzenie księgowości szkolnej PKZP,
 6. rozliczenia stanów magazynowych (prowadzenie kartotek magazynowych),
 7. udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej.

5. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 2 lata stażu pracy w księgowości,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
 7. oświadczenia i kwestionariusz osobowy - muszą być podpisane własnoręcznie.

6. Informacja w sprawie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu kwietniu 2020 r. wynosił mniej niż 6%.


7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu lub pocztą na adres 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 63, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. ekonomiczno-księgowych" w terminie do dnia 31.07.2020  do godziny 14.00.
Dokumenty, które wpłyną do CKZiUWŚL w Zabrzu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.


Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie CKZiUWŚL w Zabrzu.


Załączniki:

Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: redaktor bip Maciej Szymanowski 2020-07-03 12:14:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2020-07-03
Rejestr zmian dokumentu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
ul. 3 Maja 63   41-800 Zabrze
tel.: 032-271-08-45
fax.: 032-271-40-89
NIP: 648-27-69-014 REGON: 243312300
e-mail: sekretariat@medykzabrze.pl
www.medykzabrze.pl