Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu

Czas wygenerowania treści 2022-08-08 09:19:04

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr 1/2016 z dnia 2016-12-20

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
z siedzibą przy ul. 3 Maja 63
41-800  Zabrze

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
specjalista ekonomiczno-płacowy

Liczba osób do zatrudnienia: 1


 

1. Wymagania formalne:

 

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, techniczne lub średnie ekonomiczne z dwuletnim doświadczeniem zawodowym lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programu  Microsoft Office,
 • umiejętność sporządzania list płac (w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego),
 • znajomość obsługi programu „ Płatnik ",
 • znajomość przepisów podatkowych (w tym: sporządzania dokumentów PIT, VAT),
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, karty nauczyciela, Kodeksu Pracy, egzekucji administracyjnej, przepisów ZUS odnośnie naliczania i potrącania składek,
 • znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,

 


 

2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowana osoba posiadająca doświadczenie w pracy na tym stanowisku w jednostce oświatowej,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy.

 


3. Warunki pracy i płacy:

 

Zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005 r. - Dz. U. nr 146 poz. 1222 z późn. zm.

 

4. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

 

 • Zakładanie i prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników.
 • Dokonywanie zmian po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji w zakresie wysokości wynagrodzeń,  wypłat jednorazowych,  naliczania potrąceń,  zasiłków płatnych z ZUS.
 • Sporządzanie list płac dla pracowników oraz potrąceń zgodnie z obowiązującymi    przepisami.
 • Sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych, wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych.
 • Naliczanie w ustalonym terminie nagrody rocznej i innych.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym.
 • Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem regulacji płac pracowników.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia, analiz i informacji dotyczących spraw pracowniczych.
 • Prowadzenie księgowości funduszu socjalnego.

 


5. Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny i CV,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz odpowiedni staż pracy, (mile widziane opinie i referencje).
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być zatrudniony na stanowisku specjalisty.
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 


6. Powyższe dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZABRZU,

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 63 z dopiskiem „NABÓR - SPECJALISTA ekonomiczno - płacowy"

w terminie do 10.01.2017 roku .

Sekretariat czynny w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.


Uwaga: Kandydat może przedłożyć inne dodatkowe dokumenty, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpływać na decyzję o zatrudnieniu.

 

Dokumenty składane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie mogą mieć tylko formę pisemną.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


7. W trakcie naboru będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna, polegająca w szczególności na ocenie wiedzy fachowej, umiejętności wypowiedzi oraz prezentacji kandydata. W razie potrzeby zostanie przeprowadzony test sprawdzający.
Niezbędne informacje kandydaci uzyskają pod numerem telefonu 32-271-08-45.

8. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy nie doszło do rozstrzygnięcia naboru. Informację umieszcza się na tablicy informacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

9. Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który został wybrany w procesie naboru dołącza się do akt osobowych.

10. Dokumenty zawarte w ofertach najlepszych kandydatów, których nazwiska umieszczone zostały w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie będą podlegały zniszczeniu.
Dokumenty zawarte w ofertach pozostałych kandydatów będą zwracane na żądanie kandydata, a nieodebrane w okresie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o naborze, będą podlegały zniszczeniu.


Załączniki:

Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: redaktor bip Maciej Szymanowski 2016-12-21 11:04:34
Ostatnia aktualizacja: redaktor bip Maciej Szymanowski 2016-12-21 11:10:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2016-12-20
Rejestr zmian dokumentu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
ul. 3 Maja 63   41-800 Zabrze
tel.: 032-271-08-45
fax.: 032-271-40-89
NIP: 648-27-69-014 REGON: 243312300
e-mail: sekretariat@medykzabrze.pl
www.medykzabrze.pl