Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Czas wygenerowania treści 2022-01-27 12:32:33

Ponowne wykorzystywanie informacji

Data dokumentu: 2017-05-18

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie informacji, które są w posiadaniu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (dalej „Centrum”), określa „Regulamin ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska” (Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2017 Dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska z dnia 8 marca 2017 roku, w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego).

Czytaj więcej na stronach:

http://www.cdpgs.katowice.pl/informacja-publiczna

http://www.cdpgs.katowice.pl/informacja-srodowisko

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

1) Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego zawarte na stronie BIP Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska lub Ekoportalu oraz przekazywane na wniosek ma obowiązek:

a. wskazać źródło pozyskania informacji oraz określić czas, w którym informacja została wytworzona i pobrana od podmiotu zobowiązanego (Centrum),

b. poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, a w szczególności do wskazania, czy informacja wykorzystana została w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich,

c. poinformowania o zakresie odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego (Centrum) za udostępniane lub przekazywane informacje.

2) W przypadku informacji, mającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Centrum określa warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji przekazywanych na wniosek odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy, zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie naruszy to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy, jeżeli jest znany.

3) W przypadku informacji o której mowa w art. 16 pkt. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353), czyli informacji, która może naruszyć stan środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, Centrum określa warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych o środowisku przekazywanych na wniosek odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w tym podstawie ich obliczania oraz informacja o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z zastrzeżeniem pkt. 2-6 poniżej.

2. Ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Centrum, jest bezpłatne, z zastrzeżeniem pkt. 3-6 poniżej.

3. Centrum może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

4. Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 3, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Zaliczyć do nich można:

a. koszty materiałów zużytych w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku służące do utrwalenia żądanej informacji, w tym koszt płyt CD i DVD, karty SD, klucza USB oraz opakowanie przesyłki i jej zabezpieczenie;

b. godzinową stawkę wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z wnioskiem; opłata ta obejmuje prace pracownika związaną z obsługą wniosku, wyszukaniem danych, przekształceniem ich w inny format lub digitalizację (zmianę postaci z papierowej na elektroniczną), a także czas związany z anonimizacją danych, w tym z maskowaniem, zubażaniem danych, jak i usuwaniem informacji objętych ochroną prawną na podstawie obowiązujących przepisów;

c. koszty związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku;

d. koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku, który dotyczy umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Centrum.

Wyliczenie to nie ma charakteru zupełnego.

5. Zasady ustalania odpłatności za udostępnienie informacji o środowisku reguluje Zarządzenie wewnętrzne dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska Nr 3/2017 z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1415 ze zm.).

6. Opłaty o których mowa w pkt. 5 powyżej  wynoszą:

a. za wyszukiwanie informacji o środowisku ? 5 zł, jeżeli informacja wymaga wyszukania do 10 dokumentów; jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1;

b. za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów ? 0,10 zł za każdą stronę;

c. za udostępnienie informacji w formie elektronicznej na nośniku danych: 1,50 zł za płytę DVD oraz 1,40 zł za płytę CD;

d. po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobiera się opłatę równą kosztowi zakupu nośnika, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośniku innym niż płyta CD lub DVD;

e. za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formie wydruków lub kserokopii:

i. 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej w formacie 210mm x 297mm (A4),

ii. 0,30 zł za stronę kopii czarno-białej w formacie 297mm x 420mm (A3),

iii. 1,50 zł za stronę kopii kolorowej w formacie 210mm x 297mm (A4),

f. za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztowa pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje Centrum, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej; dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi wnioskodawca.

7. W sytuacji gdy udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego następuje odpłatnie, to:

a. opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego uiszcza się po jej ustaleniu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy Centrum o numerze: 37 1500 1445 1214 4003 4418 0000 lub przy odbiorze przesyłki;

b. udostępnienie lub przekazanie informacji następuje po przedstawieniu dowodu wpłaty.

8. Centrum wskazuje, na żądanie wnioskodawcy, sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.

9. Łączna wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 8, nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

1) Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku otrzymania sprzeciwu, w drodze decyzji, rozstrzyga się o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

2) Do skarg rozpatrywanych z zakresu ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, stosuje się przepisy ustawy ? prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

3) Do decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego stosuje się przepisy Kpa. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

4) Od decyzji odmownej służy wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Centrum, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a) Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie:

? ePUAP (adres skrzynki: /CDPGSKatowice/SkrytkaESP),

? SEKAP (adres skrzynki: https://www.sekap.pl/id/36968),

o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.

b) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c) Bezpośrednio w siedzibie Centrum w godzinach jego pracy.

5) O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Centrum lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

6) Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

7) Centrum, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016, poz. 352), w szczególności ze względu na poufność informacji, prawa własności intelektualnej oraz kryterium zadania publicznego.

8) W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Centrum wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.

Wykaz Umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, powody jej zawarcia oraz wyniki oceny tej umowy, o ile taka umowa została zawarta.

Centrum nie zwarło dotąd żadnej umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania cdpgs_zwnr5_PWISP_2017.pdf [853 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2017-05-18 15:42:45
Ostatnia aktualizacja: 2017-07-10 13:08:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2017-05-18
Rejestr zmian dokumentu

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
ul. Graniczna 29   40-017 Katowice
tel.: +48 (32) 757 47 21, +48 (32) 757 47 26
e-mail: cdpgs@cdpgs.katowice.pl
www.cdpgs.katowice.pl