Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny  Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Czas wygenerowania treści 2022-12-03 11:09:34

Kontrole 2018

Nazwa podmiotu kontrolującego

Przedmiot kontroli

(temat/

obszar kontroli)

Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przebieg i efekt kontroli, w tym wnioski i opinie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Kontrola w zakresie spełnienia wymogów sanitarno-higienicznych w obiekcie w związku z wnioskiem BZLR z dn. 18.12.2017 r. PP/28/73/WY/2632/12/2017  o wydanie opinii w oparciu o art. 207 ust. 3 Ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2016 r. POZ. 1638 z późn. zm.)

11.01.2018 r.

Kontrolą objęto realizację programu dostosowawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2018r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 739) w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 

Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (budynek Mariensztat) - Jaworze ul. Wapienicka 142

- par. 18 - łóżka w pokojach pacjentów są dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych

- par. 19 - odstępy między łóżkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów

- par. 20 - nie zapewniono właściwej szerokości pokoju łóżkowego, umożliwiającego wyprowadzenie każdego łóżka bez konieczności przesuwania innych łóżek

- par. 27 ust. 1 - meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą posiadają powierzchnię umożliwiającą ich mycie i dezynfekcję

- par. 32 nie zapewniono właściwej szerokości drzwi w pomieszczeniach przez które odbywa się ruch pacjentów na łóżkach

- par. 34 - zainstalowano urządzenia przeciwsłoneczne, zabezpieczające przed nadmiernym nasłonecznieniem

- par. 41 - zamontowano agregat prądotwórczy z funkcją autostartu

Załącznik Nr 1 do Rozp. Min. Zdrowia, Rozdział 4 pkt 5 - nie zamontowano w Brudowniku płuczki dezynfektora

 

Wydano Postanowienie nr 34/18 z 16.02.2018r.:

Brak spełnienia wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w zakresie określonym we wniosku o

wydanie opinii, nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo pacjentów pod warunkiem ścisłego przestrzegania odpowiednich procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Kontrola Kuchni (ul. Wapienicka 142) w związku z interwencją Strony z 1.02.2018 r.

05.02.2018 r.

- niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny niektórych pomieszczeń kuchni

- brak segregacji odzieży w szatni

Kontrola Sprawdzająca w dniu 14.02.2018r:

- usunięto w całości wszystkie uchybienia (pomieszczenia kuchni utrzymane w czystości, segregacja odzieży zachowana)

 

IMQ S.A. Przedstawicielstwo w Polsce

Ocena zgodności Systemu Zarządzania z wymogami normy: ISO 9001:2015

19.03.2018 r -22.03.2018 r.

Dobrze opracowana dokumentacja. System zarządzania jakością jest przydatny (dostosowany system do realnych potrzeb organizacji), adekwatny (np. występuje zgodność z nowymi wymaganiami prawnymi), skuteczny (realizacja celów jakości). Szpital stale doskonali poziom jakości usługi zdrowotnej dostarczanej pacjentom. Duże zaangażowanie personelu szpitala a w szczególności Pełnomocnik systemu w prawidłowe funkcjonowanie oraz w zagadnienie SZJ.

 

Ocena pozytywna

Rekomendacje do doskonalenia:

- Utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości prac porządkowych na oddziałach

-Przechowywanie dokumentacji archiwalnej

- Zapisy w dokumentacji medycznej dokonujemy bez nieczytelnych zakreśleń

-Autoryzacja poprawek

-Ujednolicić obowiązujące nazewnictwo w poświadczeniach czynności kontrolnych

-Świadomość istoty SZJ

 

Szpital otrzymał rekomendację do wydania Certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Jakości z nową normą: ISO 9001:2015

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola statutowa

05.04.2018 r. - 06.04.2018 r.

Ocena pozytywna - Protokół dostępny na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrola Gospodarowania wodami za okres 01.01.2018r.-31.03.2018r.

10.04.2018 r.- 21.06.2018 r.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Pobór próbek wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

16.04.2018 r.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Gospodarka Finansowa za lata 2016-2018

24.04.2018 r. - 18.05.2018 r.

Ocena pozytywna - Protokół dostępny na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Ocena systemu kontroli zakażeń szpitalnych

24.04.2018 r.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

 

Ocena stanu sanitarno-higienicznego, sterylizacji i gospodarki odpadami medycznymi

14.05.2018 r. - 16.05.2018 r.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Ocena warunków sterylizacji

18.05.2018 r.-

21.05.2018 r.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Kontrola sprawdzająca prowadzenie zapisów parametrów jakości wody na pływalni 26.06.2018 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Pobór wody do badań w kierunku Legionella 20.07.2018 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SaBielsku-Białejnitarny w Katowicach Kontrola spełnienia warunków ochrony radiologicznej w związku z wnioskiem o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań radiologicznych 31.07.2018 r. Ocena pozytywna
Inspektor Pracy              Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej Prawo pracy 09.08.2018 r.- 30.08. 2018 r. Protokół do wglądu w siedzibie Szpitala
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Interwencja w zakresie dekontaminacji łóżek szpitalnych i postępowania z bielizną pościelową

26.09.2018 r.- 19.10.2018 r.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

Pobór wody do badań w kierunku Legionella

Kontrola stanu sanitarnego ujścia

26.09.2018 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Kontrola sprawdzająca wykonalność decyzji o numerze 1071/2018 19.10.2018 r. Ocena pozytywna
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie:

 

  • poboru wód
  • odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

 

22.11.2018 r -11.02.2019 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Pobór wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego 27.11.2018 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Pobór wody z niecek basenowych 18.12.2018 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Zgodność wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej i przepisami powiązanymi 20.12.2018 r. - 18.01.2019r. Protokół do wglądu w siedzibie Szpitala


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Sekretariat / Obsługa BIP Anna Śliwka 2018-05-24 10:45:21
Ostatnia aktualizacja: Sekretariat / Obsługa BIP Anna Śliwka 2019-09-06 07:56:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Śliwka
Rejestr zmian dokumentu

Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83   43-384 Jaworze
tel.: +48 (33) 81 72 166
fax.: +48 (33) 81 73 463
NIP: 937-14-94-573 REGON: 000297603
e-mail: bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
www.rehabilitacja-jaworze.com.pl