Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2021-07-27 07:24:16

Przetarg nieograniczony

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.15.2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wymiana klimatyzatora centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana i montaż, w miejsce wyeksploatowanego, klimatyzatora centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.

Zakres prac obejmuje:

1. Demontaż i utylizację istniejącego agregatu - w celu demontażu starego agregatu niezbędne jest odłączenie urządzenia od istniejących instalacji oraz odciągniecie czynnika z urządzenia i jego utylizacja. Po odpowiednim zabezpieczeniu, stary agregat powinien zostać zdjęty z dachu budynku, przy użyciu dźwigu.

2. Dostosowanie konstrukcji wsporczej pod montaż nowego agregatu - nowe urządzenie powinno być zamontowane w miejscu obecnej konstrukcji. Zamawiający wymaga by konstrukcja agregatu była dobrze zabezpieczona antykorozyjnie. Zamawiający nie przewiduje ingerencji w poszycie dachu i zakłada, że nowa, stalowa konstrukcja wsporcza zostanie ustawiona na istniejących fundamentach. Zamawiający wymaga aby nowa konstrukcja była wyższa od obecnej o minimum 30 cm, zapewniając swobodny dostęp do poszycia dachu.

3. Dostawa i montaż nowego agregatu o parametrach nie gorszych niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wraz z całym osprzętem i elementami koniecznymi do montażu;

4. Wykonanie płukania układu instalacji chłodu i napełnienie 35% roztworem glikolu etylenowego w ilości ok. 2700 l.;

5. Wykonanie wizualizacji pracy nowego agregatu chłodu poprzez zastosowanie „podglądu jego pracy” na panelu sterującym umieszczonym we wskazanym pomieszczeniu;

6. Dostosowanie automatyki nowego agregatu chłodu do istniejącej automatyki budynkowej (m. in. sterowanie pompami chłodu);

7. Uruchomienie urządzenia i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia - Wykonawca powinien podłączyć agregat do istniejącej instalacji hydraulicznej i elektrycznej. Następnie przeprowadzi uruchomienie urządzenia oraz instalacji klimatyzacyjnej. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia.

8. Dostarczenie wszystkich wymaganych prawem dokumentów, atestów, kart katalogowych, instrukcji obsługi, karty gwarancyjnej, karty nastaw po kalibracji agregatu - po przystosowaniu parametrów urządzenia do instalacji budynkowej oraz dokumentów potwierdzających utylizację zdemontowanego agregatu. Całość dokumentów powinna być w języku polskim.

 

9. Dostarczenie dokumentacji potwierdzającej sprawność agregatu - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia protokołu podłączenia urządzenia oraz protokołu sprawdzenia instalacji chłodu.

 


Data archiwizacji: 2021-02-08 13:25:51

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020.10.26 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [294 kB]
2020-10-26 09:34:41
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020.09.24 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pobierz [553 kB]
2020-09-24 08:39:17
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert 2020.09.18 informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [392 kB]
2020-09-18 12:50:15
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 2020.09.10 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [410 kB]
2020-09-10 14:24:22
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.pdf pobierz [1372 kB]
2020-09-10 14:24:22
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf pobierz [471 kB]
2020-09-10 14:24:23
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip pobierz [2264 kB]
2020-09-10 14:24:23
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx pobierz [24 kB]
2020-09-10 14:24:23
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór zobowiązania Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór zobowiązania.docx pobierz [24 kB]
2020-09-10 14:24:23
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy.docx pobierz [27 kB]
2020-09-10 14:24:23
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx pobierz [29 kB]
2020-09-10 14:24:23
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 2020.09.15 wyjaśnienia treści SIWZ.zip pobierz [8528 kB]
2020-09-15 14:37:11
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 2020.09.15 wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pobierz [318 kB]
2020-09-15 10:22:49

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl