Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2024-05-27 13:59:29

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr z dnia 2023-06-29

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach, pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice

Liczba osób do zatrudnienia: 1


Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach - instytucji kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego.

I. Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury:

1)    minimum stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, preferowany

w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową instytucji,

2)    co najmniej 3-letni udokumentowany staż pracy na stanowisku kierowniczym,

3)    pełna zdolność do czynności prawnych,

4)    niekaralność.


II. Określenie umiejętności i kompetencji, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury:

1)    znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w szczególności bibliotek, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach,

2)    doświadczenie w realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

3)    doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

 


III. Określenie zadań, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:

1)    prowadzenie bibliotecznej, bibliograficznej i naukowo-badawczej działalności na rzecz narodowej kultury, nauki, edukacji oraz dla zaspokojenia potrzeb informacyjnych społeczności województwa śląskiego,

2)    wspieranie i organizowanie działań w kierunku popularyzacji książki, w tym promocja książki i czytelnictwa, organizowanie imprez kulturalnych, współpraca i pomoc dla organizacji pozarządowych działających na rzecz książki i czytelnictwa,

3)    inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie bibliotekoznawstwa, edytorstwa, badań nad książką i czytelnictwem, kulturą literacką, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki śląskoznawczej,

4)    prowadzenie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej w zakresie obsługiwanych przez Bibliotekę dziedzin nauki,

5)    upowszechnianie wyników badań naukowych,

6)    koordynowanie działań na rzecz samorządowych bibliotek publicznych,

7)    zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz,

8)    odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania instytucji, w tym za gospodarkę finansową,

9)    nadzór nad wszelkimi działaniami instytucji,

10) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów,

11) wskazywanie nowych kierunków rozwoju z zachowaniem statutowego profilu instytucji.

 

 


IV. Wymagane dokumenty:

1)    pisemne zgłoszenie do konkursu (list motywacyjny) zawierające uzasadnienie kandydowania na stanowisko dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach,

2)    kwestionariusz osobowy ze zdjęciem i opisem dotychczasowej pracy zawodowej oraz danymi kontaktowymi (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl),

3)    program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Śląskiej w Katowicach, uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji - w perspektywie co najmniej trzech i nie więcej niż siedmiu lat (preferowane parametry dokumentu: do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman 12p, odstępy między wierszami 1,5 wiersza),

4)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp.),

5)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym, zarządzając zespołem (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, kopie umów cywilno-prawnych, zaświadczenie o aktualnym wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, itp.),

6)    oświadczenia (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl): że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.), że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
a także o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego,

7)    adres do korespondencji elektronicznej,

8)    wypełniona i podpisana klauzula informacyjna - zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679,

9)    do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (np. opinie, rekomendacje).

 


V. Sposób i termin złożenia dokumentów:

1)    dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

2)    kopie dokumentów wymienionych w cz. IV pkt 4 i 5 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem" oraz datą i własnoręcznym podpisem,

3)    pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane                      przez kandydata,

4)    kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia                do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,

5)    w przypadku wyboru na stanowisko, złożony przez kandydata program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Śląskiej
w Katowicach będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach i zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej,

6)    wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać w zamkniętych kopertach            z podanym na kopercie adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „KONKURS              NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ
W KATOWICACH. NIE OTWIERAĆ" na adres: Departament Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, albo składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pok. 164) w terminie do 31 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski przesłane albo złożone po terminie nie zostaną poddane procedurze konkursowej. Informacja o sposobie osobistego składania dokumentów jest aktualizowana na stronie internetowej pod adresem https://www.slaskie.pl/.


VI. Informacje dodatkowe:

1)    warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów,

2)    konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 902),

3)    kandydat ma możliwość zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach w siedzibie instytucji: Pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice (sekretariat), tel. 32 20 83 875 - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00 oraz w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: Katowice ul. Powstańców 34 (pok. 308), tel. 32 77 40 217 - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00,

4)    postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z regulaminem określającym szczegółowy tryb i harmonogram pracy tej komisji,

5)    lista kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz dopuszczonych do drugiego posiedzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl.; o miejscu i terminie rozmowy
z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku,

6)    termin rozpatrzenia złożonych ofert przewidywany jest w ciągu 90 dni od daty upływu terminu składania wniosków,

7)    informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl,

8)    zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora),

9)    korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku,

10) złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu oznacza wyrażenie zgody na postanowienia tego ogłoszenia,

11) Zarząd Województwa Śląskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie,

12) decyzje Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie ww. konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 


Załączniki:

 

  1. Uchwała Zarządu -  ogłoszenie konkursu
  2. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu - Ogłoszenie BŚ
  3. Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu - Regulamin komisji konkursowej

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Kierownik Działu Informatycznego inż. Zenon Pochała 2023-06-30 07:57:35
Ostatnia aktualizacja: Kierownik Działu Informatycznego inż. Zenon Pochała 2023-06-30 08:06:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Biblioteki Śląskiej
Dokument podpisano: 2023-06-30
Rejestr zmian dokumentu

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
NIP: 954-19-14-963 e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl