Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2024-04-14 03:42:20

Deklaracja dostępności

Data dokumentu: 2014-01-01

Deklaracja dostępności

Biblioteka Śląska w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-28

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu). Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny  przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Działem Informatycznym, adres poczty elektronicznej: informatyczny@bs.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 20 83 771.

Postępowanie odwoławcze: Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Biblioteka Śląska powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Biblioteka Śląska niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Biblioteka Śląska może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Biblioteka Śląska odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Biblioteki Śląskiej (siedziba) - pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice Główne wejście do budynku wyposażone jest w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach, wewnątrz - windę umożliwiającą przemieszczanie się do czytelni oraz 7 toalet dla osób niepełnosprawnych. W holu znajduje się wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Szczegółowych informacji udzielają również pracownicy pełniący dyżury w holu lub pracownicy ochrony.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek Biblioteki Śląskiej - ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice Główne wejście do budynku wyposażone jest w podjazd i platformę przeznaczoną do transportu osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W holu znajduje się wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Biblioterapeutycznego w godzinach pracy lub pracownicy ochrony. W budynku dostępne są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku funkcjonuje Dział Biblioterapeutyczny, który realizuje zadania zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu osób ze szczególnymi potrzebami. Osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci oraz zbiór ok. 500 tytułów możliwych do odtworzenia.

 

Budynek Biblioteki Śląskiej - ul. Francuska 12, 40-015 Katowice Samodzielne korzystanie z wejście głównego do budynku dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim nie jest możliwe. Pracownicy Biblioteki Śląskiej zapewniają pomoc w przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w imprezach kulturalnych odbywających się w auli koncertowej, w Domu Oświatowym lub Instytucie Dokumentacji Architektury, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w Dziale Administracyjno-Technicznym (tel. 32 20 83 871, administracja@bs.katowice.pl).

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania BS_Raport_2021.pdf [82 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2014-01-01 16:12:44
Ostatnia aktualizacja: Kierownik Działu Informatycznego inż. Zenon Pochała 2024-02-12 09:38:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Biblioteki Śląskiej
Dokument podpisano: 2024-02-12
Rejestr zmian dokumentu

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
NIP: 954-19-14-963 e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl