Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2024-07-19 01:21:02

Informacje nieudostępnione

Data dokumentu: 2014-01-17

 

Dostęp do informacji publicznej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonym w wyżej wymienionej ustawie.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

We wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy podać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres składającego wniosek.
  2. Zakres żądanej informacji.
  3. Formę przekazania informacji.

Wniosek można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) stanowi, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14 wyżej wymienionej ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki, którymi dysponuje zobowiązany nie umożliwiają udostępnienia jej w taki sposób i w takiej formie. Wówczas wnioskodawca jest powiadamiany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem, a podmiot wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Opłata

 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Biblioteka Śląska ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O wysokości opłaty wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf [380 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2014-01-17 13:30:11
Ostatnia aktualizacja: Informatyk mgr inż. Szymon Suska 2023-10-27 09:38:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Biblioteki Śląskiej
Dokument podpisano: 2020-04-14
Rejestr zmian dokumentu

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
NIP: 954-19-14-963 e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl