Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2024-04-16 00:35:10

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach procesów komunikacji elektronicznej

Data dokumentu: 2022-01-31

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

przetwarzanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

i środków komunikacji na odległość

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679) informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych jest Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych reprezentowane przez Dyrektora Jednostki

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, ul. Śląska 23, 42-200 Częstochowa

e-mail: piotr.plaza@czbgitr.pl

Cel przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w postaci informacji zawartych w korespondencji elektronicznej w celu:

1) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,

2) dokumentowania ustaleń dokonywanych z petentami, kontrahentami lub innymi osobami,

3) przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej,

4) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawy prawne:

art. 6. ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679

art. 6. ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679

art. 6. ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679

art. 6. ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami państwa danych może być firma świadcząca usługi serwera poczty elektronicznej na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora.

Okres przechowywania danych:

Korespondencję przechowujemy przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się

z realizacji celów. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której Pani/Pana dane osobowe będą dotyczyć.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi:

1) ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Prawa osób, których dane dotyczą:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

3. prawo doprawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

4. prawo doprawo do ograniczenia przetwarzania

5. prawo do usunięcia danych osobowych,

6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Klauzula_komunikacja_elektroniczna (2).docx [19 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2022-01-31 11:08:00
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-12 14:53:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Matczak Agnieszka
Dokument podpisano: 2024-02-12
Rejestr zmian dokumentu

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
ul. Śląska 23   42-200 Częstochowa
tel.: +48 (34) 32 49 414, +48 (34) 32 44 258
fax.: +48 (34) 32 49 414
NIP: 5732816991 REGON: 241794140
e-mail: sekretariat@czbgitr.pl