Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2018-08-15 09:43:28

Dyrektor Zespołu Szkół
Joanna Sobczyk

Adres: Kamieniec, ul. Gliwicka 3, 42-674 Zbrosławice
Numer pokoju: 23
Telefon: (032)2337818
Email: zsskamieniec@poczta.onet.pl
Strona www: zsskamieniec.wieszowanet.pl
Dyżury:

Poniedziałek 07:30 - 14:00

Wtorek 07:30 - 14:00

Środa 07:30 - 15:00

Czwartek 07:30 - 15:00

Piątek 07:30 - 14:30


1. Dyrektor kieruje działalnością Zespołu poprzez:

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

2) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju osobowego,

3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

4) wydawanie zarządzeń,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) organizowanie (w razie potrzeby) administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu,

7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,

9) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

2. Do szczegółowych zadań Dyrektora należy:

1) opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych podległych jednostek (plan rozwoju szkoły, arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład lekcji),

2) ustalanie planów nauczania  z wyodrębnieniem każdego roku,

3) opracowywanie zakresu obowiązków pracowników powołanych na stanowiska kierownicze, nauczycieli wychowawców i pracowników niepedagogicznych podległych jednostek,

4) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) dbałość o powierzone mienie podległych jednostek,

6) zatrudnianie i zwalnianie pracowników podległych jednostek zgodnie z odrębnymi przepisami,

7) decydowanie o wewnętrznej pracy Zespołu i jego funkcjonowaniu,

8) organizowanie spotkań informacyjnych z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów,

9) utrzymywanie i użytkowanie obiektu zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów,

10) zapewnianie bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, zgodnie z odrębnymi przepisami,

11) dokonuje okresowych kontroli stanu technicznego obiektu zgodnie z odrębnymi przepisami,

12) prowadzi książkę obiektu budowlanego zgodnie z odrębnymi przepisami,

13) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce,
a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektami należącymi  do  szkoły/plac
ówki zgodnie z odrębnymi przepisami,

14) zatwierdza i dopuszcza do użytku programy nauczania oraz podręczniki,

15) przyznaje nagrody dyrektora, wymierza kary porządkowe,

16) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

3. Dyrektor odpowiada za:

1) poziom uzyskiwanych wyników nauczania,

2) zgodność funkcjonowania podległych jednostek z przepisami prawa i niniejszego statutu,

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie placówki i podczas zajęć organizowanych poza placówką,

4) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami,

5) pieczęcie i druki ścisłego zarachowania,

6) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

4. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Zarząd Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty, który w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności  z prawem.

5. Dyrektor nadaje stopień nauczyciela kontraktowego stażystom, którzy:

1) spełniają wymagania kwalifikacyjne,

2) odbyli staż i otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

3) uzyskali akceptację komisji kwalifikacyjnej.

 

W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu  zastępuje go Wicedyrektor


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2003-11-17 08:51:14
Ostatnia aktualizacja: 2018-01-29 12:02:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Knop
Dokument podpisano: 2003-11-17
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: zsskamieniec@poczta.onet.pl
zsskamieniec.wieszowanet.pl