Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-02-15 23:58:13

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr WD/2100/5/18 z dnia 2018-08-06

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
z siedzibą przy ul. Lechicka 24
40-609  Katowice

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Referent w Wydziale Dróg - pełny etat

Liczba osób do zatrudnienia: 1


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • wykształcenie średnie - techniczne-budownictwo,
 • staż pracy 2 lata
 • znajomość ustaw: Kpa, o drogach publicznych, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, rozporządzeń w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi, w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysów inwestorskich,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustaw,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • prawo jazdy kategorii „B",
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, tj. pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • znajomość podstaw kosztorysowania,
 • podstawowa znajomość technologii prac drogowych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem remontów i przebudów dróg wojewódzkich,
 • nadzór nad uzgodnieniami branżowymi i dokumentacją projektową zlecaną przez Wydział,
 • weryfikacja kompletności dokumentacji powykonawczej,
 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych,
 • weryfikacja kosztorysów i przedmiarów dołączonych do dokumentacji projektowych na zadania budowlane realizowane przez Wydział,
 • prowadzenie ewidencji sporządzonej dokumentacji wraz z udziałem w archiwizacji,
 • udział w pracach komisji odbiorowych, kontrolnych i przetargowych,
 • okresowe wykonywanie obowiązków służbowych w terenie


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca biurowa z możliwością wyjazdu w teren


5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%: nie


6. Wymagane dokumenty:

a) podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie - link do dokumentu http://bip-slaskie.pl/zdwkatowice/dokument/1206450560,1129205841,
b) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
c) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu, potwierdzających staż pracy,
d) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy,
e) podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności - link do dokumentu pkt 6a; kandydat wybrany w drodze naboru będzie zobowiązany przedłożyć w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach, przed zawarciem umowy o pracę oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności, opatrzony datą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem,
f) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych -link do dokumentu pkt 6a,
g) podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert (powyższe dotyczy danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze) -link do dokumentu pkt 6a.


7. Wymagane dokumenty należy przesyłać:
w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru kandydatów na stanowisko Referent w Wydziale Dróg " wraz ze znakiem naboru - na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice
Zamknięte koperty z dokumentami, opisane w sposób jw., można również składać osobiście w Kancelarii, w siedzibie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

8. Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Oferty, które wpłyną do Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia dokumentów w Kancelarii, w siedzibie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach), nie będą rozpatrywane.


9. W trakcie naboru będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna, polegająca w szczególności na ocenie wiedzy fachowej, umiejętności wypowiedzi oraz prezentacji kandydata. W razie potrzeby zostanie przeprowadzony test sprawdzający.
Niezbędne informacje kandydaci uzyskają pod numerem telefonu 32 78 19 202

10. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy nie doszło do rozstrzygnięcia naboru. Informację umieszcza się na tablicy informacyjnej Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

11. Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który został wybrany w procesie naboru dołącza się do akt osobowych.

12. Dokumenty zawarte w ofertach najlepszych kandydatów, których nazwiska umieszczone zostały w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie będą podlegały zniszczeniu.
Dokumenty zawarte w ofertach pozostałych kandydatów będą zwracane na żądanie kandydata, a nieodebrane w okresie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o naborze, będą podlegały zniszczeniu.


 

Klauzula informacyjna

Informacje

podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. z 2018 r. Nr 127) zwanego dalej RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW w Katowicach) z siedzibą przy ul. Lechickiej 24, 40-609 Katowice; tel.: +48 (32) 78 19 211; fax.: +48 (32) 78 19 200; e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl.

2.      Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w ZDW w Katowicach - e-mail: iod@zdw.katowice.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem ewidencjonowania korespondencji, rekrutacji pracowników (nabór na wolne stanowisko pracy, rozpatrywanie kandydatur i wybór kandydata na wolne stanowisko pracy) oraz archiwizacji dokumentacji.

4.      Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:

a)   obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 9 ust. 2 lit. b RODO), wynikający z art. 11-15 ustawy o pracownikach samorządowych.

b)  obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z art. 221 ustawy - Kodeks pracy,

c)   wyrażenie zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert - dotyczy danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze (art. 6 ust 1 lit. a RODO),

d)  obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

5.      Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją. Pani/Pana dane osobowe będą publikowane na tablicy informacyjnej ZDW w Katowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

6.      Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.      Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

8.      Pani/Panu przysługuje prawo żądania od Administratora:

a)   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,

d)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.      Nie przysługuje Pani/Panu:

a)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c)   na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10.   W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.   Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia postępowania w sprawie naboru. Przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,

b)  dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.

12.   Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

 

 

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 

 

Druk stosowany od 27.07.2018 r.


 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2018-08-06 10:29:31
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-06 11:18:44
Odpowiedzialny merytorycznie: B. Słaby
Dokument podpisano: 2018-08-03
Rejestr zmian dokumentu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl