Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-12-18 20:39:36

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr WI-K/2100/ 4 /18 z dnia 2018-02-21

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
z siedzibą przy ul. Lechicka 24
40-609  Katowice

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Podinspektor w Wydziale Inwestycji - Referat ds. inwestycji kluczowych

Liczba osób do zatrudnienia: 1


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia preferowane kierunki: administracja, prawo, zarządzanie, ekonomia,
 • staż pracy 3 lat,
 • doświadczenie zawodowe 3 lata w zakresie funduszy strukturalnych,
 • znajomość ustaw: Kpa, Prawo zamówień publicznych, znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 • bardzo dobra znajomość pakietu biurowego MS Office,pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, tj. pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętności analityczne i planistyczne,
 • dokładność, sumienność, terminowość, odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i innych programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • opracowywanie planów finansowych zadań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • opracowywanie danych do planów finansowych, zadań współfinansowanych ze środków UE w ramach RPO WSL,
 • potwierdzanie kwalifikalności wydatków dla projektów realizowanych ramach RPO WSL,
 • sporządzanie harmonogramów, raportów i sprawozdań okresowych i końcowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi RPO WSL,
 • sporządzanie wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach RPO WSL,
 • przygotowywanie wniosków o aneksowanie umów o dofinansowanie ze środków RPO WSL,
 • przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe w ramach prefinansowania RPO WSL na podstawie informacji otrzymanych od Kierowników Projektów,
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie rozliczanie przyznanych dotacji z innych źródeł,
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach RPO WSL,
 • uczestniczenie w procesie przygotowywania danych do wykonania harmonogramu realizacji budowy oraz przebudowy dróg i obiektów inżynierskich,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca biurowa


5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%: nie


6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu, potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów,  którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.113 a ust. 2 ustawy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, kandydat wybrany w drodze naboru będzie zobowiązany przedłożyć w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach, przed zawarciem umowy o pracę oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności, uzyskany na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed złożeniem,
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert - klauzula:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert, zgodnie z stawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, tekst jednolity) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, tekst jednolity ze zm.)".

7. Wymagane dokumenty należy przesyłać:
w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru kandydatów na stanowisko Podinspektor w Wydziale Inwestycji - Referat ds. inwestycji kluczowych " wraz ze znakiem naboru - na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice
Zamknięte koperty z dokumentami, opisane w sposób jw., można również składać osobiście w Kancelarii, w siedzibie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

8. Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Oferty, które wpłyną do Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia dokumentów w Kancelarii, w siedzibie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach), nie będą rozpatrywane.


9. W trakcie naboru będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna, polegająca w szczególności na ocenie wiedzy fachowej, umiejętności wypowiedzi oraz prezentacji kandydata. W razie potrzeby zostanie przeprowadzony test sprawdzający.
Niezbędne informacje kandydaci uzyskają pod numerem telefonu (032) 7819202


10. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy nie doszło do rozstrzygnięcia naboru. Informację umieszcza się na tablicy informacyjnej Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

11. Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który został wybrany w procesie naboru dołącza się do akt osobowych.

12. Dokumenty zawarte w ofertach najlepszych kandydatów, których nazwiska umieszczone zostały w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie będą podlegały zniszczeniu.
Dokumenty zawarte w ofertach pozostałych kandydatów będą zwracane na żądanie kandydata, a nieodebrane w okresie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o naborze, będą podlegały zniszczeniu.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2018-02-21 15:01:42
Ostatnia aktualizacja: 2018-02-21 15:02:34
Odpowiedzialny merytorycznie: B. Słaby
Dokument podpisano: 2018-02-21
Rejestr zmian dokumentu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl