Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-10-15 20:59:21

Przetarg nieograniczony

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/OBB/DKW2193/2016
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2014 roku w korycie cieku Kozówka w m. Kozy, gm. Kozy - etap II w km 0+950 - 1+300 (Lp.4 wykazu zadań z decyzji FBI.3111.200.2.2016)


  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 309907-2016 DKW2193.docx pobierz [45 kB]
2016-09-19 08:32:05
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz.doc pobierz [152 kB]
2016-09-19 08:33:18
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego załącznik nr 1 do siwz formularz ofertowy.docx pobierz [19 kB]
2016-09-19 08:39:35
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do siwz.docx pobierz [25 kB]
2016-09-19 08:38:51
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 do siwz.docx pobierz [27 kB]
2016-09-19 08:38:18
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 - Wzór umowy załącznik nr 4 do siwz UMOWA szkody.docx pobierz [45 kB]
2016-09-19 08:37:40
zobacz szczegóły Załacznik nr 5 - Wzór wykazu robót budowlanych załącznik nr 5 do siwz wykaz robót.docx pobierz [25 kB]
2016-09-19 08:37:22
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 - wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia załącznik nr 6 do siwz wykaz osób.docx pobierz [26 kB]
2016-09-19 08:36:44
zobacz szczegóły Załącznik nr 7 - Przedmiar robót Przedmiar.pdf pobierz [78 kB]
2016-09-19 08:35:38
zobacz szczegóły Załącznik nr 8 - Mapa poglądowa Mapa.pdf pobierz [432 kB]
2016-09-19 08:35:05
zobacz szczegóły Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST szkody.doc pobierz [111 kB]
2016-09-19 08:34:39

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65   40-087 Katowice
tel.: 728 430 977
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl
www.szmiuw.pl