Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-03-20 10:45:14

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Nr.: 1/PW/2013
Data dokumentu: 2013-09-02

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Dyrektora Nr 3/2013

z dnia 02.09.2013

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej będących w posiadaniu
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych to wykorzystywanie, przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej zostały określone w rozdziale 2a Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Zasady udostępniania informacji publicznych, będących w posiadaniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, w celu ich ponownego wykorzystania:

Wszystkie podmioty ponownie wykorzystujące informacje publiczne, zawarte w BIP Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, są zobowiązane do:

- poinformowania o źródle i czasie pozyskania informacji publicznej od CKZiUWŚ w Katowicach,

- udostępniania informacji innym użytkownikom w pierwotnie pozyskanej formie,

- poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje, zamieszczone w swoim Biuletynie Informacji Publicznej i wykorzystane w oryginalnej, niezmienionej formie.

Przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek następuje w przypadku, gdy:

- informacja publiczna nie została udostępniona w BIP, chyba, że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania

- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych, niż określone dla tej informacji

Informacja o przysługujących środkach prawnych

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej informacji może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, tutejszy organ rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania informacji lub wysokości opłat, w drodze decyzji.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej i wysokości opłat, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z tym, że:

- odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

- uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej na podst. ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

Do skarg, rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi

- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zasady ponowne wykorzystanie informacji.pdf [258 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2014-01-11 11:21:02
Ostatnia aktualizacja: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2014-01-14 19:15:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2013-09-02
Rejestr zmian dokumentu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Wiertnicza 3   40-304 Katowice
tel.: +48 322 566 100
fax.: +48 322 566 100
NIP: 9542744486 REGON: 243311737
e-mail: medyk.katowice@outlook.com
medyk.katowice.pl