Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Czas wygenerowania treści 2020-01-29 21:23:28

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr 3/2017 z dnia 2017-07-06

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
z siedzibą przy ul. Pałacowa 1
43-384  Jaworze

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko- nauczyciel edukacja dla bezpieczeństwa


Liczba osób do zatrudnienia: 1


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • wykształcenie pedagogiczne- kierunkowe, licencjat lub magisterskie, pedagogika resocjalizacyjna

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, tj. pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • ..........................

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć lekcyjnych z młodzieżą niedostosowaną społecznie w wieku od 13 lat do 18(chłopcy)


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w wymiarze 1/18, na czas określony od 01.09.2017do 31.08.2018 w Gimnazjum


5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 0%: ........................


6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu, potwierdzających staż pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, kandydat wybrany w drodze naboru będzie zobowiązany przedłożyć w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, przed zawarciem umowy o pracę oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności, uzyskany na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed złożeniem,
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert - klauzula:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, z późniejszymi zmianami).".

7. Wymagane dokumenty należy przesyłać:
w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru kandydatów na stanowisko nauczyciel edukacja dla bezpieczeństwa" wraz ze znakiem naboru - na adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Pałacowa 1, 43-384 Jaworze
Zamknięte koperty z dokumentami, opisane w sposób jw., można również składać osobiście w Kancelarii, w siedzibie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

8. Dokumenty należy złożyć w terminie do 21.07.2017r.


9. W trakcie naboru będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna, polegająca w szczególności na ocenie wiedzy fachowej, umiejętności wypowiedzi oraz prezentacji kandydata. W razie potrzeby zostanie przeprowadzony test sprawdzający.


10. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy nie doszło do rozstrzygnięcia naboru. Informację umieszcza się na tablicy informacyjnej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

11. Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który został wybrany w procesie naboru dołącza się do akt osobowych.

12. Dokumenty zawarte w ofertach najlepszych kandydatów, których nazwiska umieszczone zostały w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie będą podlegały zniszczeniu.
Dokumenty zawarte w ofertach pozostałych kandydatów będą zwracane na żądanie kandydata, a nieodebrane w okresie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o naborze, będą podlegały zniszczeniu.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Kierownik Gospodarczy Renata Białek 2017-07-06 11:52:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Bohdan Klimaszewski
Dokument podpisano: 2017-07-06
Rejestr zmian dokumentu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1   43-384 Jaworze
tel.: +480338172172; +480338172173
fax.: +480338172172
e-mail: sekretariat.mow.jaworze@o2.pl
mowjaworze.edupage.org