Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Czas wygenerowania treści 2019-09-15 18:01:05

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr z dnia 2015-02-20

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
z siedzibą przy ul. Sokolska 2
40-084  Katowice

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Waltornista Orkiestry Symfonicznej

Liczba osób do zatrudnienia: 1


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • wyższe wykształcenie muzyczne lub status studenta studiów muzycznych

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, tj. pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • przystąpienie do przesłuchania ( program na stronie www.filharmonia-slaska.eu )

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • muzyk

 


6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu, potwierdzających staż pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy,
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert - klauzula:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182) .".

7. Wymagane dokumenty należy przesyłać:
w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru kandydatów na stanowisko waltornisty" wraz ze znakiem naboru - na adres: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice
Zamknięte koperty z dokumentami, opisane w sposób jw., można również składać osobiście w Kancelarii, w siedzibie Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

8. Dokumenty należy złożyć w terminie do 13 maja 2015.
Oferty, które wpłyną do Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia dokumentów w Kancelarii, w siedzibie Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego), nie będą rozpatrywane.10. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy nie doszło do rozstrzygnięcia naboru. Informację umieszcza się na tablicy informacyjnej Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

11. Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który został wybrany w procesie naboru dołącza się do akt osobowych.

12. Dokumenty zawarte w ofertach najlepszych kandydatów, których nazwiska umieszczone zostały w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie będą podlegały zniszczeniu.
Dokumenty zawarte w ofertach pozostałych kandydatów będą zwracane na żądanie kandydata, a nieodebrane w okresie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o naborze, będą podlegały zniszczeniu.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2015-02-20 17:13:45
Ostatnia aktualizacja: 2015-02-20 17:17:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Rozalia Pawłowska
Rejestr zmian dokumentu

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2   40-084 Katowice
tel.: +48 (32) 351 17 19
fax.: +48 (32) 351 17 03
e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu