Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Czas wygenerowania treści 2019-03-22 13:30:05

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr 1/2018 z dnia 2018-10-25

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
z siedzibą przy ul. Graniczna 29
40-017  Katowice

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Referent ds. informacji przyrodniczej

Liczba osób do zatrudnienia: 1


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

- wykształcenie wyższe kierunkowe (biologia, ochrona środowiska, leśnictwo lub pokrewne)

- umiejętność obsługi komputera i oprogramowania MS Office (dobra znajomość MS Office Excel),

- umiejętność obsługi oprogramowania GIS-owego (preferowana znajomość ArcGIS),

- zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

- znajomość języka angielskiego (poziom średnio zaawansowany lub wyższy).


2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, tj. pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

- podstawowa wiedza z zakresu relacyjnych baz danych,

- podstawowa znajomość SQL.


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- organizuje, koordynuje i prowadzi komputerowe bazy danych o przyrodzie województwa śląskiego, w szczególności bazę danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (bazę BioGeo-Silesia ORSIP), co obejmuje w szczególności pozyskiwanie i wprowadzanie rekordów, edycję, synchronizację i replikację bazy,

- współpracuje z innymi jednostkami w zakresie rozwiązań technicznych bazy BioGeo Silesia,

- pozyskuje przyrodnicze dane w terenie (prowadzi inwentaryzacje, waloryzacje),

- opracowuje opinie, ekspertyzy, prognozy i raporty, udziela informacji i konsultacji z zakresu swojej specjalności,

- opracowuje, na podstawie prowadzonych baz, dane do udostępnienia w trybie wnioskowym informacji o środowisku,

- popularyzuje i promuje portal dziedzinowy „Przyroda” jako część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

Zatrudnienie na czas określony do 31.12.2020 r.

Praca biurowa na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Siedziba Centrum znajduje się na VI piętrze. Budynek wyposażony jest w windy.

Pracy terenowej na przedmiotowym stanowisku mogą towarzyszyć możliwość niebezpiecznego kontaktu z czynnikami biologicznymi oraz zmienne warunki pogodowe, które w końcowej ocenie ryzyka zawodowego zostały określone jako akceptowalne.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


6. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (Curriculum Vitae),

- kwestionariusz osobowy, wypełniony przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub nauce) lub  dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy,

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z regulaminem naboru na wolne stanowiska

urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Centrum Dziedzictwa Przyrody

Górnego Śląska,

- zgoda na przetwarzanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych,

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym: opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy lub nauki, wykaz publikacji i dokumentacji niepublikowanych.


7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zwrotnego i dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. informacji przyrodniczej" na adres: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice lub można składać osobiście w sekretariacie Centrum (VI p. pokój 624). Termin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2018 r. Dokumenty, które wpłyną do Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.


8. W przypadku zgłoszenia się do naboru większej niż 10 liczby kandydatów zostanie przeprowadzony test merytoryczny. Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze wraz z terminem ewentualnego testu merytorycznego zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Kandydaci  będą również informowani indywidualnie (telefonicznie) o terminie testu merytorycznego.


9. Kandydaci spełniający wymogi formalne lub kandydaci wyłonieni do dalszego postępowania w drodze testu merytorycznego będą informowani indywidualnie (telefonicznie) o terminie rozmowy  kwalifikacyjnej.

 


10. Wybrany i zatwierdzony do zatrudnienia kandydat powiadamiany jest telefonicznie przez sekretarkę Centrum o decyzji w sprawie możliwości zawarcia umowy o pracę oraz o terminie i godzinie rozpoczęcia pracy.


W zakładce Praca do pobrania:

1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celach związanych z naborem lub zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę.

4. Wzór oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

5. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

 

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: referent ds. administracyjnych Angelika Luty 2018-10-25 14:24:17
Ostatnia aktualizacja: referent ds. administracyjnych Angelika Luty 2018-10-25 14:35:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
Dokument podpisano: 2018-10-25
Rejestr zmian dokumentu

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
ul. Graniczna 29   40-017 Katowice
tel.: +48 (32) 757 47 21, +48 (32) 757 47 26
e-mail: cdpgs@cdpgs.katowice.pl
www.cdpgs.katowice.pl